Telefon
+381 66 242020
Email
office@advocate.rs
Radno vreme
Pon - Pet: 09.00 - 17.00

Uskoro počinje javna rasprava o Izmenama i dopunama Porodičnog zakona

Porodični zakon Republike Srbije se primenjuje od  1. Jula 2005. Godine. Ministarstvo za brigu  o porodici i demografiju je pripremilo radnu verziju izmena i dopuna Porodičnog zakona koji je na snazi od 1.jula 2005. Godine. Radna verzija je objavljena na sajtu Ministarstva  Zakoni u pripremi – Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju (minbpd.gov.rs)

U Prednacrtu Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona su predviđene određene promene. Neke od predviđenih promena su:

 • Punoletstvo, pa samim tim I potpuna poslovna sposobnost, se stiče sa navršenih 18 godina života. Potpuna poslovna sposobnost se više ne može steći pre punoletstva u slučaju sklapanja braka uz dozvolu suda,
 • Nemogućnost sklapanja maloletničkog braka odnosno sud više ne može dati dozvolu za sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. Godinu života, a dostiglo je telesnu I duševnu zrelost za vršenje prava I dužnosti u braku;
 • Izjava o priznanju očinstva se može dati I pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije, a ne samo pred sudom, matičarem, organom starateljstva I javnim beležnikom.
 • Umesto dosadašnje nadležnosti suda da donese odluku o ograničavanju prava deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi, Prednacrt predviđa da sud može doneti odluku o odvajanju deteta od roditelja ako postoje razlozi za lišenje roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici;
 • Ukida se starosna granica (10. godina života deteta) kada dete može slobodno I neposredno da izrazi svoje mišljenje
 • Uvodi se zabrana telesnog kažnjavanja I ponižavajućeg postupanja prema detetu
 • U okviru preventivnog nadzora koji vrši organ starateljstva (centri za socijalni rad) uvode se posebne obuke namenjene roditeljima (tzv. škole roditeljstva)
 • Roditelj može biti lišen roditeljskog prava na određeno vreme do 2 godine ili trajno. Sud može posle isteka roka od 2 godine još jednom produžiti period lišenja roditeljskog prava do godinu dana, nakon čega ukoliko nisu otklonjeni razlozi zbog kojih je roditelj lišen roditeljskog prava sud donosi odluku o trajnom lišenju roditeljskog prava koje može biti potpuno ili delimično.
 • Više ne postoji mogućnost produženja roditeljskog prava
 • Ne može se više usvojiti dete čiji su roditelji potpuno lišeni poslovne sposobnosti već samo čiji su roditelji potpuno I trajno lišeni roditeljskog prava
 • Umesto dosadašnjeg neposrednog starateljstva uvodi se institut državnog starateljstva što znači da će dužnost staratelja umesto stručnjaka organa starateljstva (centra za socijalni rad) obavljati državni službenik organa jedinice lokane samouprave koga odredi starešina tog organa,
 • Umesto potpunog I delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, uvodi se novi termin “ograničenje” poslovne sposobnosti na period do tri godine nakon čega se preispituje da li ima osnova za dalje ograničavanje poslovne sposobnosti ili ne. Ovo je svakako sa tendencijom Evropske unije da se ukine institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti koja se u pravu naziva “civilna smrt”.
 • Uvođenje obaveze suda, posredstvom organa starateljstva, da prati izvršenje izrečene mere zaštite od nasilja u porodici. Organ starateljstva je u obavezi da sačini plan praćenja I da svaka dva meseca izveštava sud o realizaciji plana praćenja.
 • U postupku utvrđivanja opšte podobnosti usvojitelja I usvojenika će nalaze I mišljenja sačinjavati ne samo stručnjaci organa starateljstva (centra za socijalni rad) već I centra za porodični smeštaj I usvojenje
 • Postupak izbora budućih usvojitelja će se vršiti čak I ukoliko roditelj/staratelj deteta zajedno sa organom starateljstva izvrše izbor usvojitelja
 • Uvodi se novo pravo a to je pravo na promenu ličnog imena u slučaju promene pola

Nadamo se da će se uskoro saznati datum početka javne rasprave o ovim izmenama i dopunama Porodičnog zakona.

Broj pregleda ove strane: 110

Related Posts

Leave a Reply